Česká asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí

Ubytovatelé v soukromí, správci ubytování v soukromí a příznivci sdíleného ubytování a moderních metod komunikace se rozhodli sdružit za účelem ochrany zájmů ubytování v soukromí.

Účelem spolku Česká asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí je zejména:

 1. podpora všech typů ubytování v soukromí, krátkodobého a střednědobého pronajímání ubytovacích prostor, sdíleného ubytování a správy pronájmů, a
 2. poskytování informací o prospěšnosti ubytování v soukromí, a to jak široké veřejnosti a médiím, tak orgánům veřejné správy a státním orgánům.

 

Hlavní činnost ČAPUS směřuje k podpoře a ochraně ubytování v soukromí. Účel ČAPUS je naplňován zejména prostřednictvím následujících činností:

 1. výzkum a poskytování odborných analýz ohledně ubytování v soukromí, především jeho ekonomických, právních a sociálních aspektů, a bytové situace v České republice, zejména v Praze,
 2. účast na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se ubytování v soukromí,
 3. organizování akcí na podporu ubytování v soukromí, a
 4. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ubytovatelů v soukromí.

Podnikání s krátkodobými pronájmy

ČAPUS sdružuje odpovědné pronajímatele s cílem pomoci úřadům nastavit férová a jasně aplikovatelná pravidla pro krátkodobé pronájmy a ubytování. Prioritami asociace je ukázat benefity krátkodobých pronájmů pro společnost a profesionální správou bytů zlepšovat vzájemné soužití. Asociace si zároveň klade za cíl pomáhat svým členům ve správném dodržování právních předpisů.

Podnikání s krátkodobými pronájmy je globálním fenoménem, který zejména v několika posledních letech zažívá nebývale rychlý růst a zároveň výrazně proměňuje celý segment ubytovacích služeb.

Krátkodobými pronájmy rozumíme systém, kdy hostitel (který může, avšak nemusí být současně vlastníkem nemovitosti) nabízí danou nemovitost či její část hostům ke krátkodobému ubytování, a to za předem dohodnutou náhradu.

První zprostředkovatelé krátkodobého ubytování se objevili již v polovině minulého století, avšak rozvoj internetu a zejména nástup digitálních platforem vnesly do této oblasti zcela novou dynamiku. Spolu s tím se také proměnil okruh uživatelů a nabízených nemovitostí na těchto platformách – zatímco dříve byly nabízeny především sekundární nemovitosti určené primárně k rekreaci (např. chaty), které jejich majitelé využívali jen několik málo týdnů v roce, v rámci moderních platforem jsou nabízeny primární nemovitosti, které jejich vlastník bezprostředně využívá k uspokojení svých bytových potřeb a zisk z pronájmu je pro něj formou přivýdělku.

Krátkodobé pronájmy jsou často stavěny na roveň službám poskytovaným tradičními hromadnými ubytovacími zařízeními (hotely, penziony, kempy, ubytovny atp.), avšak při bližším zkoumání je patrné, že mezi nabízenými službami a poskytovateli jsou zásadní kvalitativní rozdíly. Krátkodobé pronájmy nepředstavují přímou konkurenci tradičních ubytovacích zařízeních, ale primárně alternativu, díky které je segment ubytování přístupný mnohem širšímu okruhu subjektů, a to na stranách nabídky i poptávky.

Poskytovateli tohoto typu ubytování jsou z drtivé většiny soukromé osoby, pro něž krátkodobý pronájem představuje pouze přivýdělek, nikoli primární zdroj obživy.

Z dostupných dat současně vyplývá, že tento druh přivýdělku řadě vlastníků nemovitostí umožňuje udržet si své stávající bydlení – např. 70 % pronajímatelů využívá příjmy z krátkodobého pronájmu k tomu, aby spláceli alespoň 50 % své hypotéky.

I okruhy uživatelů těchto služeb se výrazně odlišují – využívají je především ti, jimž standardní služby hromadných ubytovacích zařízení z různých důvodů nevyhovují (typicky spotřebitelé, kteří by jinak z finančních důvodů nemohli vycestovat, nebo spotřebitelé se zvláštními zdravotními či sociálními potřebami). Krátkodobé pronájmy jsou současně mimořádně populární u uživatelů, kteří hledají autentické zážitky a chtějí poznat dané místo jako místní. Tyto služby jsou také preferovány těmi, jež kladou velký důraz na své soukromí a pohodlí, které jim tradiční hromadná ubytovací zařízení častou nejsou s to dostatečně zajistit.

Krátkodobé pronájmy lákají také tzv. digitální nomády – freelancery, kteří pracují odkudkoli na světě a ve svých dočasných destinacích setrvávají řadu týdnů či měsíců. I tato skupina uživatelů s ohledem na své specifické potřeby preferuje právě služby krátkodobého ubytování.

Z výše uvedeného je tak patrné, že podnikání s krátkodobými pronájmy přímo podporuje cestovní ruch v dané oblasti, neboť s sebou přináší cestovatele, kteří by jinak danou destinaci z různých důvodů nenavštívili či navštívili na kratší dobu.

Krom výše uvedeného má tento typ podnikání řadu dalších bezprostředních přínosů. Krátkodobé pronájmy a na ně navázané službypodporují lokální malé a střední podniky a pomáhají vytvářet další pracovní místa. Podle některých odhadů každých 30 nových turistů umožní vznik jednoho nového pracovního místa. Přímý příznivý efekt je patrný, nahlédneme-li na strukturu globálních výdajů na cestování – pouze 26 % bylo utraceno za ubytování, zatímco více než polovinu zákazníci utratili za občerstvení, nákupy, cestování, služby a rekreační aktivity. Tento efekt je o to umocněn, že pobyt hostů využívajících krátkodobé pronájmy je v průměru výrazně delší než u hostů tradičních ubytovacích zařízení, a to až o 50 %.

Z analýzy zpracované v loňském roce Úřadem vlády vyplývá, že segment krátkodobých pronájmů má potenciál přinést jen za místní a lázeňské poplatky do rozpočtu hlavního města Prahy až 50 milionů ročně.

Jsou-li vzaty v potaz všechny potenciální výnosy na celostátní úrovni včetně daňových, mohou krátkodobé pronájmy do veřejných rozpočtů přinášet až 500 milionů ročně.

Z dostupných dat současně vyplývá, že rozšiřování nabídky krátkodobých pronájmů nemá výrazný negativní efekt na hotelový segment – podle studie z roku 2016 způsobuje každý nárůst nabídky služeb krátkodobých pronájmů o 10 % snížení měsíčních výnosů tradičních poskytovatelů ubytování o 0,39 %. Analýza Úřadu vlády také konstatuje, že přímo v Praze se neprokazuje, že by nárůst ubytovacích kapacit využívaného na krátkodobé pronájmy vedl k poklesu ubytování v tradičních hromadných ubytovacích zařízení.

Přihláška

ZASLAT NEZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU

V ČAPUS existuje členství trojího typu:

 1. Správce ubytování v soukromí,
 2. Ubytovatel v soukromí a
 3. Přidružené členství.

Členství ČAPUS nabízí členům exkluzivní výhody

 1. Možnost ovlivnit vývoj regulace a zachránit ubytování v soukromí.
 2. Exkluzivní informace o vývoji regulací – klíčové informace pro rozvoj.
 3. Možnost kolektivní konzultace s právníky, daňovými poradci, sdílení informací s kolegy, které pomohou snadněji a účinněji splnit povinnosti na základě zkušeností s kontrolami, atd.
 4. Informace o trendech na trhu a nejlepší praktiky a školení.

Přihlášky zasílejte na info@capus.cz s uvedením následujících údajů:

Fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonické spojení a e-mailová adresa.

Právnické osoby: název nebo obchodní firma, identifikační číslo, telefonické spojení a e-mailová adresa.

Kodex ČAPUS

My, členové České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí, se shodujeme na následujícím:

 1. Krátkodobé pronájmy přispívají k vytváření pracovních míst, bohatství a rozkvětu kulturního života našeho města a naší země. Jejich zákaz nebo omezení by uškodil všem.
 2. Radujeme se z možností, které nabízí nové technologie a sdílená ekonomika. Uvědomujeme si, že nové věci s sebou přinášejí úskalí, nicméně věříme, že jakožto komunita můžeme většinu nedostatků odstranit a z krátkodobých pronájmů benefitovat všichni.
 3. Podporujeme svobodu majitelů bytů vybrat si, komu a na jak dlouho byt pronajmout.
 4. Děláme vše pro to, abychom byli dobrými sousedy. Převážná většina našich klientů jsou slušní turisté. Jako profesionálové budeme rádi spolupracovat s úřady, abychom eliminovali neslušné klienty působící problémy.
 5. Zavazujeme se pomoci zákonodárcům a úřadům vylepšit aplikaci a kontrolu velkého množství pravidel, které již dnes řídí naše pronájmy. Nevidíme smysl v utváření nových pravidel, ale podporujeme lepší aplikovatelnost a vymahatelnost současných pravidel.
 6. Souhlasíme s tím, aby se existující daňové povinnosti a poplatky aplikovaly na pronájmy přes AirBnB. My, členové ČAPUS, daně a poplatky odvádíme a podporujeme, aby AirBnB předávalo informace a poplatky přímo městům a finančním úřadům.
 7. Odmítáme rekolaudace bytů pro účely krátkodobých pronájmů – bydlení je bydlení, ať krátkodobé či dlouhodobé.
 8. Jako členy ČAPUS vítáme i začínající pronajímatele, rádi jim pomůžeme se sdílením zkušeností, tipů a triků, aby jejich provoz byl úspěšný a nerušil pořádek v domě.

 

Členové ČAPUS se rovněž zavazují dodržovat Kodex řádného ubytovatele vypracovaný Hospodářskou komorou Prahy 1.